En oberoende informationstjänst.
 
Ekonomiskt tandvårdsstöd
Ekonomiskt tandvårdsstöd för äldre med omfattande behov av bistånd från den kommunala äldreomsorgen.
1.1.99 förändrades tandvårdsförsäkringen för vuxna och i detta sammanhang
flyttades tandvården för vissa kroniskt sjuka äldre till hälso-och sjukvårdsförsäkringen.

Personkretsen omfattar personer i särskilda boenden, personer som får hälso-och sjukvård i hemmet, personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och personer som är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård, omsorg
eller service som de personer som omfattas av ovanstående.

Dessa personer har rätt till avgiftsfri uppsökande tandvård samt s.k. nödvändig tandvård inom ramen för högkostandsskyddet för hälso-och sjukvård, för närvarande högst 900 kronor under en 12-månadersperiod för både tand- och sjukvård. För att få dessa förmåner skall
patienten ha ett tandvårdsintyg som utfärdas av föreståndare vid särskilda boende, biståndsbedömare, LSS-handläggare, medicinskt ansvarig sjuksköterska eller motsvarande inom kommunen.

I anvisningarna sägs att "vid bedömning av vad som i det enskilda fallet skall anses som nödvändig tandvård skall sättas i relation till hans eller hennes allmäntillstånd." - "Om
allmäntillståndet inte medger någon mera omfattande behandling skall den istället inriktas på att motverka smärta och obehag och hålla patienten fri från sjukliga förändringar i munnen."

Omfattningen av den nödvändiga tandvården för varje enskild patient skall förhandsprövas
när behandlingskostnaden överstiger ett visst belopp, som skiftar mellan olika landsting.
Några landsting har istället valt att förhandspröva all protetik, (kronor, broar, proteser) medan
bastandvård (lagningar, tandstensskrapning, rotfyllningar mm) inte behöver detta godkännade av huvudmannen. Förhandsprövningen görs av behandlande tandläkare och tandhygienist
hos landstingens tandvårdsförvaltningar.

Inom den vanliga tandvårdsförsäkringen, som administreras av försäkringskassan, kan personer med långvarig kronisk sjukdom som har direkt påverkan på tandhälsan få en förhöjd ersättning. Detta skall prövas hos försäkringskassan och till tandläkarens förhandsprövning skall i dessa fall också bifogas ett läkarintyg. Om förhöjd ersättning medges får patienten
60 % åtebäring på bastandvård mot normalt 30 % och slipper karensbeloppet (f.n. 3500:-) som normalt dras från kostnader för protetik innan försäkringsersättning träder in.

Sponsorer

Tandläkare

© TandvårdsGuiden 2016· All Rights reserved.
Terms of Use